RegulaminR E G U L A M I N

Studio AX Pole Dance&Fitness 

Studio AX czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-22.30 oraz w soboty 10.00-15.00


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Studio AX Pole Dance & Fitness (zwane dalej „Studio AX”) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego naruszenie.

3. Studio AX prowadzi zajęcia tylko i wyłącznie dla kobiet powyżej 18 roku życia. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby niepełnoletnie możliwe jest tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.

4. Studio AX zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym terminie.

ZAJĘCIA

1. Do uczestnictwa w zajęciach Studia AX upoważnia wykupienie wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu na określoną liczbę zajęć jednego typu. Honorujemy też karty Multisport Plus oraz OK System

2. Karnety mają charakter imienny i nie mogą być odstępowane innym osobom. Termin ważności karnetu wynosi 30 dni licząc od dnia pierwszych zajęć na które został wykupiony.

3. Termin 30 dni ważności karnetu może w szczególnych sytuacjach (udokumentowanych) typu: kontuzja, choroba ulec zawieszeniu (wydłużeniu).

4. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestniczka nie będzie mogła wziąć udziału w opłaconych przez nią wcześniej zajęciach, możliwe jest przesunięcie terminu zajęć na dogodniejszy. Warunkiem przesunięcia jest poinformowanie Studia AX o niemożności uczestnictwa w zajęciach na min. 1 dzień roboczy przed terminem zajęć (do godz. 19 dnia poprzedniego). Niedopełnienie tego warunku skutkuje traktowaniem zajęć jako odbyte przez Uczestniczkę.

5. Uczestniczka, która wykupiła karnet na wybraną grupę lub/i zajęcia i nie stawiła się na pierwszych zajęciach oraz nie zgłosiła swojej nieobecności, ma obowiązek, w terminie 3 dni od pierwszych zajęć kursu, poinformować Studio AX o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. Niedopełnienie tego skutkuje prawem Studia AX do usunięcia osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania i zwrotu pieniędzy.

6. Studio AX zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach. W takiej sytuacji każda z uczestniczek ma do wyboru: zwrot całości opłaty za zajęcia lub wykorzystania wejścia w innym wybranym przez siebie terminie.

ZAPISY

1. Na zajęcia Studia AX można zapisać się w jeden z poniższych sposobów: - telefonicznie (sms'owo) +48 664 916 122 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: biuro@studioax.pl w wiadomości należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis.

2. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w zgłoszeniu podać dokładną datę wybranych zajęć.

3. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w zgłoszeniu podać dokładną datę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.

4. Zapisać można się na dowolny termin, chyba że godzina lub dzień są już zajęte.

5. Zasady dokonywania rezerwacji: dokonywanie rezerwacji miejsca związane jest z koniecznością wpłaty zaliczki lub jednorarowej kaucji zwrotnej (posiadaczki kart Multisport Plus, Ok System) w wysokości 30 zł; dla zajęć indywidualnych zaliczka wynosi 50 zł lub całość kwoty za zajęcia (100 zł), w przypadku karnetów należy wpłacać całą kwotę. Jeżeli rezerwacja nie zostanie odwołana na minimum 1 dzień roboczy (do godz. 19 dnia poprzedniego) przed planowanymi zajęciami to kaucja/zaliczka/zajęcia przepada/ją. Uwaga: w przypadku osób rezerwujących więcej niż jeden termin – brak informacji o odwołaniu rezerwacji dwa razy z rzędu powoduje automatyczne anulowanie wszystkich dalszych zarezerwowanych terminów, a w przypadku późniejszego wyrażenia chęci uczestnictwa w zajęciach konieczna będzie wpłata dwukrotności kaucji.

OPŁATY

1. Uczestniczka powinna w ciągu 2 dni od daty zapisu na zajęcia dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg aktualnego cennika znajdującego się na stronie www.studioax.pl.

2. Jeżeli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach zostaje anulowana. Wyjątkiem jest sytuacja w której uczestniczka zobowiąże się do dokonania wpłaty gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

3. Wpłat można dokonywać przelewem na konto Studio AX lub gotówką w recepcji Studia AX.

4. W przypadku wpłat na konto bankowe należy na adres biuro@studioax.pl przesłać elektroniczne potwierdzenie.

5. W przypadku płatności na pojedyncze zajęcia drogą elektroniczną należy w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko, nazwę wybranych zajęć oraz ich dokładną datę i godzinę.

6. Studio AX nie zwraca pieniędzy za karnety oraz pojedyncze, niewykorzystane zajęcia.

7. Wszelkie oferowane przez Studio AX zniżki i promocje nie kumulują się.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Każda uczestniczka zobowiązana jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć. Informacje o rekomendowanym stroju i obuwiu znajdują się na stronie www.studioax.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 664 916 122 lub e-mail: biuro@studioax.pl

2. Na salę w której odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu lub bez obuwia za zgodą prowadzącej zajęcia.

3. Studio AX nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub/i urazy uczestniczek zajęć powstałe w trakcie odbywania zajęć. Wszystkie uczestniczki korzystają z oferowanych przez Studio AX usług na własną odpowiedzialność. Każda z uczestniczek przez zapisaniem się na zajęcia powinna we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach co do uczestnictwa w zajęciach ruchowych prowadzonych przez Studio AX.

4. Wszelkie rzeczy osobiste uczestniczki powinny umieścić w szafce w szatni. Po zamknięciu szafki, kluczyk do niej należy powiesić w wyznaczonym do tego miejscu w sali zajęć.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W trakcie zapisów na zajęcia oraz rejestracji pozyskiwane są Państwa dane osobowe typu: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. Państwa dane osobowe są następnie przetwarzane w celu wykonania usługi oraz w celach kontaktowo-informacyjnych. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe i dobrowolne jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Zgromadzone dane są przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

2. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom ani osobom trzecim oraz będą przechowywane przy zachowaniu należytej staranności w celu ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby niepowałane.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio AX Aleksander Litwiński, NIP:781-158-09-11, ul. Wroniecka 22/1, 61-763 Poznań.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Za wszelkie szkody na terenie Studia AX powstałe w wyniku celowego działania, uczestniczka ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

2. Biżuterię oraz wszelkie twarde przedmioty mogące zarysować powierzchnię rurek uczestniczki zobowiązane są przechowywać w szafce.

3. W sali w której odbywają się zajęcia przebywać może wyłącznie instruktorka/instruktorki oraz uczestniczki zajęć.

4. Uczestniczki zobowiązane są przychodzić na zajęcia punktualnie, niedozwolone jest wchodzenie na salę zajęć po ich rozpoczęciu (nowe klientki zapraszamy do przyjścia na minimum 15 min. przed planowanymi zajęciami celem wypełnienia kwestionariusza zdrowia).

5. Studio AX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pozostawione rzeczy na terenie Studia AX. W przypadku odnalezienia jakiejkolwiek rzeczy przez personel Studia AX uczestniczka zostanie o tym niezwłocznie poinformowana i rzecz/rzeczy te będą do odbioru w recepcji Studia AX. W przypadku niemożności stwierdzenia właściciela rzeczy, również będą one do odbioru w recepcji.

6. W razie zagubienia, bądź uszkodzenia kluczyka do swojej szafki uczestniczka zostanie obciążona opłatą w wysokości 50 PLN (konieczność wymiany zamka).

7. Na całym terenie Studia AX obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz przychodzenia będąc pod wpływem ww. środków. Uczestniczki będące pod wpływem ww. środków mogą zostać poproszone o opuszczenie Studia AX bez zwrotu opłaty za zajęcia. Nie dotyczy organizowanych w Studiu AX imprez typu wieczory panieńskie, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

8. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Studia AX możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą menadżera artystycznego lub właściciela Studia AX.


Studio AX Pole Dance&Fitness

www.studioax.pl

ul. Wroniecka 22/1, 61-763 Poznań  

biuro@studioax.pl

+48 664 916 122